rusìjə

Meaning: 
Russia
Gender: 
f
Lexeme: 
Other: 
place
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where rusìjə appears

Golica 5: 99 - s vərtul’èt dušlì ud rusìjə i tìj ku n b’àha
Šumnatica 1: 72 - i rusìjə t’è pumògnəə ìnək germànijə kəkò štè də nə stòri nàmi
Šumnatica 1: 87 - bləgudərènie če pumògnaə ànglijə i əmèrikə i rusìjə
Šumnatica 1: 93 - jà dvàese hìljədi žèrtvə dàdəme nìe bɤ̀lgərìte ə rusìjə dvàeset mil’ònə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut