Case: 
dat
Clitic: 
clt
Particle: 
refl
Lexeme: 

Lines where sì appears

: 2 - i prudəlž’àvəm də si gu rəbòt’e vɤ̀preki.če səm vɤ̀zrəsen
Bansko: 249 - rabòtte sì se e rabotìlu ama pà si sè e praznuvàlu
Kruševo 1: 4 - slet vr’ème sì sə zəmɤ̀rznə
Kruševo 1: 67 - nìštu pə də sì sə uvìkə še sə uvìkə nəlì kət sv’èkərvə
Kruševo 1: 79 - nìštu ne sì e izumìlə
Kruševo 1: 105 - òti jə sə dàli nə suc’àl’ni griži wòt ne sì i gòtv’ət t’è
Oreše: 6 - tə prekàrəme sì ž’ivòt’ə gò sme prekàrəli hm kòlku gudìni səm vèke
Pavelsko 4: 25 - è pɤ̀tištə t’àsni duv’èdəh sì jə stujɛ̀me tùkə uràli uràlutu stujà
Široka Lŭka: 48 - vəf kɔ̀štasa i sɤm sì sɤm ràždala
Sŭrnica 3: 174 - əmi nìe ne sì sm’e č’ùvəli

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut