səbɨ̀rəš

Meaning: 
gather
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Person: 
2sg
Linguistic trait: 

Lines where səbɨ̀rəš appears

Malevo/Xsk 1: 272 - i ml’àktu b’ùulcətə də izduìš zə k səbɨ̀rəš
Vŭglarovo 2: 55 - žɨ̀tu i ž’è̝n’iš’ i tùr’əš rəkòjki vɤ̀rnes sə pòsl’e snòpe səbɨ̀rəš

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut