səbìrət

Meaning: 
gather
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Person: 
3pl
Linguistic trait: 

Lines where səbìrət appears

Leštak 3: 73 - ustàvə č’ìstu žitòtu səbìrət si gu f vəf č’uvàl’e f əmbàre
Gela 3: 37 - səbìrət sə
Malevo/Asg 1: 47 - i sə səbìrət kuìt sə utìšli f čʌ̀rkvə čùkət sə
Pavelsko 1: 9 - pàk si ə vərv’ʌ̀t ə mʌ̀ški tə səbìrət snòpetu
Iskrica 3: 51 - ìmə idìn gul’àm pluštàt c’àlutu s’èlu tàm sə səbìrət nòs’ət àgneàtə
Iskrica 3: 65 - i tàm nə svetì g’òrgi pràznik əmə i səbìrət sə tàm xòrətə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut