sɤ̀

Case: 
acc
Clitic: 
clt
Particle: 
refl
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where sɤ̀ appears

Kolju Marinovo 4: 28 - dud’è vìdim či sɤ̀ i ul’ègnəlo v’èči təkà sə je pribìlu zim’ɤ̀tə
Srebŭrna 2: 51 - tò nìštu àtli ni sɤ̀ iskɤ̀swə amə gul’àmə gul’àmə əməlògijә̟ e bilò
Garvan 1: 150 - tò ne sɤ̀ e slùčvəlu
Markovo: 149 - i kɤ̀k ne sɤ̀ li ubìčat
Malevo/Xsk 1: 149 - d’è̝n ne sɤ̀ pudmɨ̀nvə sàmu f nid’è̝l’en d’è̝n ustàəhme pu màlku
Dolno Ujno: 262 - tìja ne sɤ̀ li sɤ̀rdia stàrite
Leštak 3: 128 - ne sɤ̀ li učìstvəše trevàta predi
Leštak 3: 331 - ne sɤ̀ li zgɤ̀vət kato kàraš
Leštak 3: 339 - də ne sɤ̀ spl’èskvət tɤ̀j i ottùkə tovà nàči tovà
Šumnatica 3: 200 - v burkàni ne sɤ̀ rəzvàl’ə
Šumnatica 3: 201 - burkànete ne sɤ̀ rəzvàl’ət
Stalevo 2: 2 - jà hìč ni sɤ̀ umur’àvəh əm sigɛ̀ ne mòə
Stalevo 2: 80 - nìšto životìnsko nìšto koèto e ot xajvànite ne sɤ̀
Stalevo 1: 156 - da ne sɤ̀ zbìrə platɤ̀ ednì metàlni təkà səs zɤ̀bci sə slàgəhə
Huhla 4: 17 - kəkò s'àene ednò vr'ème kəkòt ne sɤ̀ jəd'àše
Huhla 6: 22 - be segà nìkoj ne sɤ̀ mɤ̀či
Huhla 1: 29 - vɤ̀h č'èdo vɤ̀h č'èdo də ne sɤ̀ pumɤ̀rdneš vɤ̀h č'èdo
Huhla 5: 37 - òt' pùs tə rìbə ni sɤ̀ jəd'è pək ə təkɤ̀vu pək jədèn'e
Huhla 2: 61 - də ìeš nə učìlište n'è n'è t'a nàštə ne sɤ̀ iskàzvə
Vŭglarevo 1: 63 - ne sɤ̀ t’è̝gleš’e dà
Bangejci 2: 33 - ne sɤ̀ li slàgəše
Sŭrnica 1: 79 - nəlì nə n’ègu dàr ni sɤ̀ pulàgə
Sŭrnica 2: 129 - l’ɛ̀ti pà pupàriš’ səs brəš’nò əbɤ̀tə də ni sɤ̀ kɤ̀sә̥
Sŭrnica 3: 137 - ni iglà zə zmìi də ni sɤ̀ vìždət
Sŭrnica 3: 147 - iglà i kun’èc ni sɤ̀ bàrə də ni sɤ̀ vìždət zmìjɛ
Sŭrnica 3: 147 - iglà i kun’èc ni sɤ̀ bàrə də ni sɤ̀ vìždət zmìjɛ
Sŭrnica 3: 149 - a nòž’icə ni sɤ̀ bàrə də ni sɤ̀
Sŭrnica 3: 149 - a nòž’icə ni sɤ̀ bàrə də ni sɤ̀
Tihomir 1: 160 - zàdnoto krosnò kɤ̀k kɤ̀k go dɤržìš da ne sɤ̀
Breste 1: 115 - a tò ne sɤ̀ li st’àga platnòto katò
Breste 1: 116 - ne sɤ̀ stèga štòto ìma i takòvana a ta sa òpnat takà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut