Case: 
dat
Clitic: 
clt
Particle: 
refl
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where sɨ appears

Rakovski: 43 - sestrà mi sɨ kùpɨ dù:r nəpràvi sɨ kɤ̀štə
Rakovski: 43 - sestrà mi sɨ kùpɨ dù:r nəpràvi sɨ kɤ̀štə
Rakovski: 46 - dubr'è živèem'ə ìməm sɨ dvàma sɨnə
Žitnica 2: 5 - pu nàštə sɨ nɨ̀vɨ čàsni ìməjme i bustàn càrevicə ìməjmi
Žitnica 3: 5 - nər’àt n’àmə nìj sɨ mòeme nə nɨ̀vɨte kətu
Srebŭrna 1: 58 - ə sɨ dàvət kɤ̀rpi̥ dàvət ednɤ̀gə dàət
Malevo/Xsk 2: 38 - də pred’è̝š i màjkətə ɨ̀kə ùč sɨ əgà sə už’è̝niš
Malevo/Xsk 1: 50 - sigɛ̀ hòrətə zə sə iz’ədɤ̀t zəvisl’ɨ̀vɨ zəvɨ̀ždat sɨ ùžəs
Malevo/Xsk 1: 172 - əmi žɨ̀ttu si əm žɨ̀ttu tòj sɨ rəst’è
Kralevo 1: 22 - ràptehme mlògu mlàdi b’èhme mòž’ehme də ràptim iskàrəhme sɨ pərɨ̀
Kralevo 3: 24 - ə nə tùrcku vr’ème kogàt ìməlu n’àkəf sɨ kràl’u vəjvòdə
Kralevo 1: 64 - nàči ə t’èkəzəs’ètu tòlku b’èhme speč’è̝lime si blòk sɨ nəpràihme
Gela 3: 84 - nìe smɤ sɨ svìknɤli be nìe sme rudèni ut tùka
Stikŭl 1: 48 - kàk smə žɨvɛ̀le žɨvɛ̀lɨ smə urɛ̀xmə sɨ kupàehmè sɨ
Stikŭl 1: 48 - kàk smə žɨvɛ̀le žɨvɛ̀lɨ smə urɛ̀xmə sɨ kupàehmè sɨ
Vŭrbina 4: 126 - ìdeš zèmeš nevɛ̀stə sə vɤ̀rnət obràtnətə tvà beše stàrətə sɨ ràbutə
Drjanovec 2: 8 - nɤm’èriw bràtɤ sɨ d’èt ə na vetirnàrnie nɤ bɤštà mu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut