sәs

Meaning: 
with
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where sәs appears

Repljana 2: 39 - tòj štò strùkovete zelèni lùk pò ùbavo sәs zelèni
Repljana 2: 96 - pḷ̀no tùj sәs naròt pa tegàj àjde i na òsmi
Stančov Han 1: 7 - sәs tujègi tәkòvә nòs’әt pèjәt i i tәkòvәt
Stančov Han 1: 36 - әmi tɤ̀j sәs vɤ̀lnenu c’àlutu vɤ̀lnenu tәkànu dumàšnu i
Stančov Han 1: 37 - i tùkә sәs è sәs ə tәkìvә šàreni tәkòvә
Stančov Han 1: 37 - i tùkә sәs è sәs ə tәkìvә šàreni tәkòvә
Stančov Han 1: 38 - i tùkә tɤ̀j sәs pùluve i tùkә pu inɤ̀ upàški
Stančov Han 1: 81 - utvàr’ә zə pr’èždәtә kàzvә s è tɤ̀j sә utvàr’ә i sәs
Stančov Han 1: 82 - m’ètniš sәs suvàlkәtә istɤ̀k təčèš nә tɤ̀j i sәz drùgijә kràk
Stančov Han 1: 83 - kәt stɤ̀piš pәk nә tɤ̀j i sәs čètiri kràkә sə tə tәčèxmi

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut