s’ètn’e

Meaning: 
later
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where s’ètn’e appears

Markovo: 11 - ej nət səjvànə i s’ètn’e nìj tòj sv’èkərə gu ubìli fəf vujnɤ̀tɤ̥
Markovo: 23 - i s’ètn’e kətu puràsnah v’èče d’èverə sə užèni
Kruševo 3: 86 - s’ètn’e putàp’əme pr’èlutu pə də vìdiš kəkòf krəsìf cv’èt stàvə
Pavelsko 4: 27 - drùgunu nè e uràtu gà utìdəm’e utàm s’ètn’e pàk
Drjanovec 2: 1 - s’ètn’e pɤ̀k kɤt sɤ vɤ̀rnɤɤ ut kɤzàrmata

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut