s’à

Meaning: 
now
Lexeme: 
Other: 
adv
Linguistic trait: 

Lines where s’à appears

Srebŭrna 2: 12 - əmə s’à p’èt l’èvə pidisè stutìnki l’i sə be tò srəmutà
Srebŭrna 2: 100 - s’à kò znàet tès mlàtt’ȅ nìštu ne znàet n’àmə stàn n’àmə nìštu
Srebŭrna 2: 140 - tùkə ìmə inò krɤ̀stu̥ inò kurì ə təkòs a s’à
Srebŭrna 2: 176 - dòlu sàmu nəpràime səz gips i s’à pu̥stìlaš čèrgite də kàž’em
Srebŭrna 2: 179 - tòj mòju sv’èkər sè kàzvəšə̥ a vìj s’à ni ər’èsvəti
Srebŭrna 2: 182 - i tòj nè upràžen n’è nìštu pək s’à sə izn’èžiwme i nìj
Markovo: 57 - s’à mu kàzvət klàs
Kovačevo 2: 19 - ami a s’à štò a s’à nik’ɤ̀t tə edìn nə drùk
Kovačevo 2: 19 - ami a s’à štò a s’à nik’ɤ̀t tə edìn nə drùk
Kovačevo 2: 42 - s’à ne sɤ̀m nəkùsilə jàjce nit ni pòmn’əm utkugà
Kovačevo 2: 54 - ne mògə ni mògə s’à pidesè levə i šijsè lèvə ednà kukòškə
Kovačevo 1: 179 - nè nè tugàə beše učìlište tugàə beše s’à tùkə učìlištètu
Kovačevo 1: 218 - s’à s’à səm nə sedim sedemdesè i òsem gudìni kət k’i čùə
Kovačevo 1: 218 - s’à s’à səm nə sedim sedemdesè i òsem gudìni kət k’i čùə
Kovačevo 1: 221 - əmə nè nèmə xòrə s’à vèjk’e
Kovačevo 1: 222 - nè s’à kəvgì dàj s’à kəvgì kàrət sə
Kovačevo 1: 222 - nè s’à kəvgì dàj s’à kəvgì kàrət sə
Kralevo 2: 92 - s’à [laughter] n’àkəf pɤ̀t mi e sm’èšnu bəre ìkəm siɛ̀
Leštak 1: 54 - tè s’à sə pʌ̀tnici kət sə udbìjət f ùstuvu
Leštak 1: 69 - dvà l’èvə m’ʌ̀su ə s’à sə zəkòli sɛ̀ku gl’ʌ̀də
Leštak 3: 254 - è gu s’à kɤ̀k e tùkə ìmə tovà ednòto kɤ̀k se kàzva
Šumnatica 4: 4 - sèeme sèeme jà səm s’à na pedesè i trì gudìni
Šumnatica 4: 12 - əmə s’à vìš təkìvə mlàdi òd’ət n’èmə kəd’è də rəbòt’ət
Šumnatica 1: 31 - tàm hòd’ət s krəkàtə nagòre s’à te otdòlu sə čàk amèrika
Šumnatica 3: 44 - sərmà ut s’aə listà ut pò mnògut’e ut əsmòite listà pràime s’à
Šumnatica 3: 150 - ə s’à s’à s’à mnògu l’àsnu vàr si kùpi l’àp i gutòvu
Šumnatica 3: 150 - ə s’à s’à s’à mnògu l’àsnu vàr si kùpi l’àp i gutòvu
Šumnatica 3: 150 - ə s’à s’à s’à mnògu l’àsnu vàr si kùpi l’àp i gutòvu
Pavelsko 2: 39 - l’è l’ʌ̀štətə jə s’àvəme s’à fəf màrt f əpr’ìl i kətu stàne
Široka Lŭka: 40 - s’à čɛ̀kame ako ža a restavrìrat
Stančov Han 1: 49 - rìzә dә upirèš sìčku sә tәčèši sìčku jà či i sigà s’à
Stančov Han 1: 97 - n’è à ud òr’exə bujәdìsvәmi n’àkui ràbuti̥ è tùkә s’à ìmәm n’àkui
Sŭrnica 1: 17 - ami ot prədì gudìni sme hòdili s’à dv’e trì gudìni
Sŭrnica 2: 30 - dəržàvnu i s’à uts’à nətàtək pə nèkə gu rəzrəbòt’et uttùk nətàtək
Sŭrnica 1: 58 - emi vìš’ s’à
Sŭrnica 3: 76 - du s’à trì gudìni nè e stànəlu
Sŭrnica 3: 93 - tugà š’ə stàne mə n’èmə s’à š’ə pòčne sn’əgɤ̀
Sŭrnica 2: 110 - n’ɛ̀məš’e tugàf nìkədè kədè də buedìsvəš’ mɤ̀ i s’à si buedìsvəme
Sŭrnica 2: 149 - à mòdž’in i s’à mi s’à də mì sə uddədè
Sŭrnica 2: 149 - à mòdž’in i s’à mi s’à də mì sə uddədè
Sŭrnica 2: 150 - i s’à š si pràve
Sŭrnica 1: 176 - ni mògət sə zɤ̀mɤt nɤ̀l’ s’à na d’èt’ ə [unintelligible]
Sŭrnica 1: 207 - i nəl’ s’à usp’àhə nəràstuhə si
Trjavna: 121 - i kəškəvàl s’à pràim pò əmə kòzitu pò r’àtku ml’àku n’è e
Trjavna: 226 - pəg drùk pɤ̀t pu c’àlə s’èdmicə ə s’à ud gurištinɤ̀tə
Vŭrbina 2: 55 - tì n’əmòj gl’ɤ̀dəj s’à mnògu kɤ̀šti nìj behme nè esòlku
Sveta Petka 2: 87 - s’à še go vìdime s’à še go vìdime
Sveta Petka 2: 87 - s’à še go vìdime s’à še go vìdime
Sveta Petka 3: 110 - s’à sàmu edèm vèče ud drùgu n’èmə bèləvìcə hɤ̀
Sveta Petka 3: 116 - s’à mòže da se ròdi behme pòveče pu tuvà prevìknəli
Petrov Dol 3: 106 - s’à gòš’u nàšət id’ìn d’èn’ pìtə bàbo kəkò j tùj n’èštu
Tihomir 1: 22 - tòj s’à ne trèvat
Tihomir 1: 89 - s’à

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut