s’è

Meaning: 
all
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where s’è appears

Golica 5: 77 - s’è gi tɛ̀rsili izl’àzli tàm žinà i mɛ̀š vìdehte li riklì
Žitnica 2: 11 - mnògu b’èjme s’è pu pulè̝tu na mlàdi gudɨ̀nɨ
Vŭglarovo 2: 161 - i udèlnu slàgəš i s’è znàeš gà m’è̝liš
Malevo/Asg 1: 4 - d’ènu̥ s’è mʌ̀kneme kujàtu je pò visòkə i səs kòsə jə kus’ə̟̀t
Stančov Han 2: 29 - tò ne ulàv’ə ə ràbutə s’è tòpkətə
Vasiljovo 2: 27 - pà pràznici n’àkade sa sabèrem pà spàsovd’en i takà s’è
Vasiljovo 2: 29 - i s’è takà ni svìrea gajdàre d’è svìrki d’è gajdanìci
Drjanovec 1: 77 - sɤnùwɤm s’è n’èjɤ mòjtɤ màjkɤ nè jə vìždɤm nìkɤde

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut