s’èlu

Meaning: 
village
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where s’èlu appears

Kolju Marinovo 6: 7 - ta s’àku s’èlu utvòri vratàtə i cigùl’kətə svìri i [laughter] i p’èji
Srebŭrna 2: 97 - t’è kət mi gu prərəbòt’ət amə i sn’e təkàli u s’èlu
Malevo/Xsk 1: 5 - əmi kɤ̀k e bìlu zesè̝l’enu tò je bìlu pò rànu tùrsku s’èlu
Malevo/Xsk 2: 96 - əmə na s’èlu du kɤ̀sno rəbòt’ət hòrətə dè
Kralevo 3: 3 - nàštu s’èlu utkədè nòsi ìmet kràlevu
Kralevo 3: 6 - zə nàštu s’èlu
Kralevo 3: 13 - bəlkànckite selà i drùgu tàm tupòluu ə a nàštu s’èlu
Kruševo 4: 31 - seà tùkə nə tuvà s’èlu ìč nè e ùbəvu
Kruševo 4: 90 - nìe si b’èhme mlògu vəzmòžni fəf nàštu s’èlu
Zabernovo: 2 - s’èlu zàbernuvu màlkutɤ̀rnufsku i si ž’uvèjə fəf s’èlu zàbernuvu
Zabernovo: 2 - s’èlu zàbernuvu màlkutɤ̀rnufsku i si ž’uvèjə fəf s’èlu zàbernuvu
Momčilovci: 4 - dv’ɛ̀ dəšterì ìməm ž’èn’eni sə i dv’ɛ̀te ut s’èlu si vòd’ət mumč’ètə
Stančov Han 3: 27 - pək ednò vr’èmi tùkə tùkə ìməmi idnò s’èlu gòri
Vŭrbina 4: 18 - ut səmòtu s’èlu tuvà beše stàrətə priròdə drùgo nè
Vŭrbina 4: 123 - ud ud ədnò s’èlu nə drùgu sìčku səs kətɰ̀ri
Drjanovec 1: 2 - ud dr’ànuvic s’èlu dr’ànuvec
Petrov Dol 3: 25 - ž’èn’im bɤ̀rdz’im xòrətə dukət sə vɤ̀rnət ut n’ìva s’èlu də dòət
Iskrica 3: 50 - i nə gerg’òvden c’àlutu s’èlu sə səbìrə:me̝ nə pluštàt
Iskrica 3: 51 - ìmə idìn gul’àm pluštàt c’àlutu s’èlu tàm sə səbìrət nòs’ət àgneàtə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut