s

Case: 
dat
Clitic: 
clt
Particle: 
refl
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where s appears

Golica 5: 17 - i si z’èli bil’èt’t’ȅ še s duhɑ̀d’at za ed’ìn m’àsec
Eremija 1: 23 - dṛ̀va da s cèpa ne mòga da gi dònesa
Drabišna 2: 127 - t'à s vl'àlə pri màjkə si tàə cìgənkə tàm bìlə
Drabišna 2: 151 - jà t'à v'èke ìkə urtòsuvə n'èjnətə s ràbutə i tòjtə ràbutə
Kralevo 2: 14 - ìməme s nìe si nìe si ìməme si to
Kralevo 3: 26 - ə i sigɛ̀ tvà znàm ut d’àttu mi ud d’àdu s
Kruševo 2: 12 - d'ètetu dùmə təkà š'e s ti ustàne krìvu
Kruševo 4: 20 - i s sa pribər’èm pə kət sə premenìm dumà
Leštak 1: 35 - ə nàprəi s sm’ètkə
Stalevo 1: 43 - hùrkə vərzàlkə s ìmə zə jə vərzè̝š i
Stalevo 2: 86 - òt če tùkə ìmə n’ɛ̀jde s pu enì selà ne jədʌ̀t
Huhla 6: 16 - še s gi uperɤ̀t ned'àl'ə še dòjdət še z gi uperɤ̀t
Vŭglarovo 2: 159 - i pregrəd’ènu i tàm sɨ̀pvəš tvà s tùr’əš drùgutu žitò
Bangejci 2: 48 - še si plit'èš čuràpi li še s plit'èš kəkvòtu ìskəš
Stikŭl 1: 72 - tugàvə ìmat hòrəsə kràvcɨ žə si fpr’ɔ̀gne də s puurè
Stikŭl 1: 73 - də s puurè če dè də gu znàem
Stikŭl 2: 132 - e tùkə du čə̥tàlištè̝tu s m dàdəhə mu stàjə
Gigen 1: 6 - od vojnɤ̀ta nàj pudìre tòj s bɛ̀ə gu fanàle̝ ròp
Gorna Krušica 1: 46 - tùka tò s im zabràtk’i takìva zabràtk’i
Tihomir 1: 51 - rašnìcɤ m’èleme s’ɛ̀dneme da s da vartìme s’è
Nasalevci 1: 261 - na na glavùtu kakvò s tùr’axa

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut