s

Meaning: 
[...]
Lexeme: 

Lines where s appears

Kolju Marinovo 6: 31 - dàvəj rɤ̀kə də cəlùvə š ti s fàni rəkɤ̀tə
Kozičino 1: 131 - jà n’ì e s mlògu sə ubɛ̀rna sigɑ̀ pək hèpt’en èč’ə hèpt’en’
Izgrev/Vm 1: 11 - s sə mnògu màlku pènsijə z'è šejs'è lèvə p'èncijə
Trŭnčovica 2: 19 - zəbràždəme se pə sə s zəglàždəme pə segà mlədužè̟necɨ nè̟mə
Srebŭrna 1: 13 - takìva s červèno
Babjak 3: 11 - i s kətu nətòpa: tuvà cvɛ̀te f č’ùpu i večertà gu upɛ̀va:
Mogilica 1: 79 - mè̟ne pɔ̀rvət mɔ̀ž mi puč'ìnə tùvə jɛ̀ səm se už'ènih i s
Mogilica 6: 90 - nəprèš n nemɛ̀še kulì tùkə pu s'èlusu segà imàt s sɛ̀ki
Mogilica 5: 91 - əku e tùkə s e sòə stàrec ɛ̀ce dùmə gròznu
Mogilica 5: 99 - a ne s stàrčenù
Kralevo 1: 10 - n’è nɨ̀kuj ne nɤ̀ trɤ̀seš’e zə dànuk ut t’eə s t’èkəzəsè̝t
Kralevo 1: 41 - tvà si e tkà kò də nè e nèštu s krɨ̀vu
Kruševo 3: 23 - seà ne mì e nə s kurdìsən stənò
Leštak 3: 33 - a zem’àta n’ s səs trevàtə li kàkto e
Skrŭt 1: 75 - ki vì ki vìkaš po s po pèt po šès
Skrŭt 2: 166 - kalitàta kalimàna tìa s’i takà s si vìkaše
Vŭglarovo 1: 99 - utòrɨm kəpàkə vɨ̀dɨme əkù s puč’erven’àl l’àbə
Stikŭl 1: 44 - də vᶤìkəš tə də s səsɛ̀təš tə də kəkò kàk
Gorno Vŭršilo 2: 8 - kvò ìmam s skòpam ja nàsada pipèra a polìvam gu
Graševo: 35 - nə nàsᵊ mə kətu stənà təkà s sɤ̀burìə i džəmìjətə
Graševo: 97 - dà e dobrè a s'àka vɤ̀lna li s ednàkvə li sa vɤ̀lnite
Malevo/Asg 2: 90 - tòə čàp ə gu izrəbòtvəm pu mòjə s isč’islènie
Stančov Han 1: 5 - ə mnògu ìdət tәkòvә i stàriti i òd’exә pu s kɤ̀štiti
Stančov Han 1: 8 - i s pu̥čèrpvəme gi pu idnò krәvàjči s’èki si e nәpràilə màma
Stančov Han 1: 81 - utvàr’ә zə pr’èždәtә kàzvә s è tɤ̀j sә utvàr’ә i sәs
Vasiljovo 1: 18 - da ti kàža za s ə kà sme poprekarvàli
Vasiljovo 2: 30 - è takìva svìrki pà s na tramp’è sme igràle
Vŭrbina 2: 43 - ur’ɛ̀hme səs vòl’ve sèj kinàtu sme to nè e səs s ejnəkvì
Belica 1: 32 - emi s sɤberè ni nèkoj se kàzvaše dragomànin mɤ̀š
Belica 3: 68 - ako m če sèko mlèko ne pùšta s ednàkvo màslo
Oborište 2: 63 - še ni s polòžat si trapèza takà
Vladimirovo 2: 127 - a bèreme takòvo i s ə goràta mlèčnica dèt mu vìkat
Gorna Krušica 1: 22 - i takà vrɤtìme vrɤtìme i somèleme pšenìcata bulgùro namèsto s
Gorna Krušica 1: 157 - s sè si e lòšo à
Nasalevci 1: 45 - i s nevèstata gi dàri namètne rìzu na gṛbìnu i onì tùru
Iskrica 3: 12 - i posle gi iskàrvəme pək tàm du pul’ànətə du du s’èlutu ni s
Iskrica 3: 21 - də də ne sɤ̀ sàmu s nàšti dè i s pəs’àhme gi
Bela 1: 4 - a ìmaše tàm kɤdè pòmpenata stàncija ìmaxme gradìni i tàm s rasàžda:me sìčki
Bela 1: 27 - a kakvò s pràvite s trevà
Rajanovci 1: 11 - mì s nò e bilò sɤ sɤ̀ga e sèdmi
Rajanovci 1: 35 - ìmaše gùvno mu kàzvašemo tùj gdè s stròena tàa zgràda
Rajanovci 2: 44 - na k’umbèto i ga s prekipìm i tegàv ga precèdim
Rajanovci 2: 93 - mnògo vodà no s kato go istìskaš nò tèčnost
Dolna Sekirna 3: 20 - ofcàta da minàva ottùka s
Dolna Sekirna 3: 46 - ta da mòže da se potsìri da se urabòti pò i da s ne
Bosnek 1: 10 - i vìka s sestrà ti sčupì vìka tè e golèmata ə tèndžera
Bosnek 1: 25 - pòrta i nìe decàta se nakàčime na nèja ta da se s smàčka žìtoto
Bosnek 1: 48 - ama mène me pò me obìčaše svekorò s səs svekɤ̀rvata
Bosnek 1: 75 - i svekorò fàne s a snaàta i ja vɤrtì nèkolko pɤ̀ti okol nègo
Bosnek 1: 102 - i na mèso nìe ne smè s takà sviknàli a onì kato dojdòa
Bosnek 1: 113 - jà s što sàm naròt višlà u na borìs pɤ̀rvi

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut