sàə

Meaning: 
this
Gender: 
f
Deictic: 
prox
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where sàə appears

Drabišna 1: 23 - tàə nògə sàə nògə èj tùvə e sč'ùpenə tù
Drabišna 1: 79 - predìš' ne presɤ̀hnuvəši sàə gudìnə mnògu prisɤ̀hnə tàə r'àkə
Drabišna 2: 123 - pijàše ùdə sàə ùtrən òt' ne pìe če zìmə kufɤ̀tə
Drabišna 2: 154 - t'èbe zə dòjde də urtòsə t'à s'ètne è sàə ž'ènə
Drabišna 2: 155 - è sàə ž'ènə mə ut utmɤ̀nə s'ètne tàə təkòvu tàə rìpkə
Godeševo 3: 20 - seà sme fəf sàə kulìbə f sàə kulɤ̀jbə
Godeševo 3: 20 - seà sme fəf sàə kulìbə f sàə kulɤ̀jbə
Kruševo 4: 123 - sàə gudìnə vèk’i kəkò b’èš’e b’èš’e
Leštak 1: 4 - sàə gudìnə dvà i pedesè
Vŭrbina 3: 72 - tə tə gu ne mòže izber’è̝hme tò sàə gudɨ̀nə kinà stànə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut