sàm

Meaning: 
only
Lexeme: 
Other: 
adv
Linguistic trait: 

Lines where sàm appears

Kralevo 2: 16 - kàži mə pòkəži sàm də gi vìdime təkà du tùkə
Stalevo 4: 47 - sàm sə ublìcəli nàšte màmə si premèn’ə t’àhnətə si [unintelligible]
Huhla 1: 53 - nìšt'u im ne sɤ̀m klàlə nìšt'u ne sàm vudà
Vŭglarovo 2: 145 - i s’ pòsle òšte enɤ̀s sàm zərnòt privèeme i gu sɨ̀pvəme tugàvə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut