seà

Meaning: 
now
Lexeme: 
Other: 
adv
Linguistic trait: 

Lines where seà appears

Vŭrbovo 1: 7 - às səm dobrè seà še si polèem glavàta i səm dobrè
Mogilica 2: 1 - drùgo nɛ̀kvu seà kənà də mə pìt kənà səm vi kàzva nɛ̀štu
Kruševo 3: 23 - seà ne mì e nə s kurdìsən stənò
Kruševo 3: 32 - mə bul’ɤ̀t pl’èškit’è i seà
Kruševo 3: 40 - seà ja č’èpkəme
Kruševo 3: 47 - nə rudànč’e seà nə rudàn v’èjk’e
Kruševo 3: 50 - nə seà pò nəpr’èš nə vərt’ènu nə kul’èntu ž’ùr
Kruševo 3: 54 - ə pə seà nə rudànč’etu vɤ̀rti i pùskəj
Kruševo 3: 101 - seà ìməm bəjà si ufč’ìci dvàese òfci ìməm
Kruševo 1: 108 - upràvilà sə i seà šə si òtkə
Kruševo 3: 158 - tàmkə sme bilì seà sàa pròl’et è nəkàč’ime kəzàn’ə kupàn’ə
Kruševo 3: 163 - i si dòjdəhme tùvənə isuš’ìhme jə seà t’ut’ùnč’etu pribràhme
Kruševo 3: 164 - seà še a təkòvəme seà še jə pòč’epkàm əf č’èpkətə cɤ̀rnətə dàže
Kruševo 3: 164 - seà še a təkòvəme seà še jə pòč’epkàm əf č’èpkətə cɤ̀rnətə dàže
Oreše: 37 - pə i seà pòvnim kəkòf ž’ivòt’a ə pə dnò vr’èm’ə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut