sè

Meaning: 
all
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where sè appears

Golica 3: 82 - am kə tò sè wal'ɛ̀ši sigà ne walì drùgij pɛ̀t kətò
Izgrev/Vm 1: 13 - sè skìtə pu nìvətə i ut'ìdi id'ìn d'èn nə blòkə
Srebŭrna 1: 117 - sè gi drɤ̀šɤt prəbìrəm tɤ̀j prədin’à
Srebŭrna 2: 179 - tòj mòju sv’èkər sè kàzvəšə̥ a vìj s’à ni ər’èsvəti
Eremija 6: 89 - ta dòle pa stanà i vìkam sè me gòni
Eremija 1: 117 - jàden'e lè sè sos vòda trèbe
Drabišna 1: 31 - kəto si rabòtilə sè
Skrŭt 1: 7 - nèkoj màš odìl sè da orè na nìvata
Skrŭt 1: 14 - əxə̀ i onà sè dotàm dotàm i nèma rabòta ne sè vɤ̀rši
Vŭglarovo 2: 116 - a ne [laughter] sè še ìma m’àstu za sìčkite [laughter]
Gela 1: 47 - tè sè ubɔ̀rkuvat
Oborište 1: 99 - sè e pri bràta sedì tàm
Oborište 1: 143 - n’àkoga d’àdo mòj sìreše sè sɤs ə takòvo sìrište
Sveta Petka 3: 97 - n’è sme sè pu bəìretu əku nèmə vèter ustàvəž zə səbəlentà
Sveta Petka 3: 128 - səbìrame sè èj tùka èj gu e tuvà g’ubrè tè vìš tovà
Gradec 1: 12 - jà ednà gòdin sɤm bilà sè na leglò
Drjanovec 1: 10 - aku nìmɤm bɤštà š’ ìmɤm bràte sè sɤ mɤ zɤštitàvɤli
Drjanovec 1: 76 - s’àkɤš sè nɤ n’èjɤ vìkɤm sigà kàk sɤm l’ègnɤlɤ às si l’àgɤm
Iskrica 3: 116 - b’àə sè təkìvə dɤ̀lga vɤ̀lna òstrə vɤ̀lnə i t’à

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut