sèj

Meaning: 
thus
Deictic: 
prox
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where sèj appears

Gela 2: 68 - ud gòspud'a e dušlò sèj da sa iskaldìsat naròdas
Stikŭl 2: 26 - a tùa sèj nərɛ̀duvàə nərɛ̀duvàə tè behə mnògu skɔ̀pi lənì
Vŭrbina 2: 43 - ur’ɛ̀hme səs vòl’ve sèj kinàtu sme to nè e səs s ejnəkvì
Tihomir 1: 91 - na na trehàlka n'èkva fustàn'e n'èkva kə kač'ùlk'o sèj kɤt kɤt zakač'ùli
Tihomir 1: 120 - navìeme pr'ɔ̀lo prəs tə prəs i sə fàta sèj
Tihomir 1: 129 - i nabardilà g zav'ème i tač'ème sèj
Tihomir 1: 161 - č'e tò ìmɤ af stanàte ìma zapinàčka i sèj karlɯ̀kᵚi
Tihomir 1: 162 - sèj klàvame krasnòto

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut