sèlo

Meaning: 
village
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where sèlo appears

: 2 - sɤs xòrata ot drùgoto sèlo
Golica 2: 18 - ut nàšto sèlo əj tùk ednà kumšùja otìde nətàk kəm sòhia
Repljana 3: 35 - kədè e tùka tùka li f sèlo šivàčka ìmaše
Eremija 1: 70 - kakò se govòri u vàše sèlo
Dolno Ujno: 214 - si se səbìraxme i ud drùgo sèlo sa doodìle
Kovačevo 2: 1 - vìj ednò vrème kakɤ̀v dubìtək se glèdaše tùkə vəv vàšto sèlo
Skrŭt 1: 162 - i pò natàm f nìkuj sèlo vèče naflizèl
Bangejci 2: 2 - sɤs xòrata ot drùgoto sèlo
Graševo: 21 - u kɤdè u tovà sèlo
Graševo: 23 - znàči tùka e sèlo gràševo
Belica 2: 45 - ìskam da vìd'a u vàšto sèlo kàk e
Gradec 2: 1 - ama a edìn edìn vɤf sèlo tè sa četìrma dùši sinovè
Gradec 1: 8 - ama às sɤm pročùta po cèloto sèlo čə̥ səm umrèla
Vladimirovo 1: 33 - i da sa sabìra nè cèloto sèlo a sàmo edìn golèm ròt
Gorna Krušica 3: 38 - ot stàroto sèlo f sandànski samà
Gorna Krušica 3: 45 - kàčvam se stàroto sèlo takvìja smèli dèca sme bilì

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut