sèloto

Meaning: 
village
Gender: 
n
Lexeme: 
Definiteness: 
def
Number: 
sg

Lines where sèloto appears

Malevo/Xsk 1: 73 - sè tovà ìme li ìmaše sèloto màl’evo ili
Mogilica 1: 59 - kakvì mahalì ìmaše vəf sèloto pòmniš li gi kàk se kàzvaha
Stalevo 4: 4 - po po sèloto nə na mlàdi godìni
Huhla 2: 48 - ìma li pò stàri ot tèbe v sèloto
Bangejci 1: 13 - a predì vrème pò gol'àmo li bilò sèloto
Stikŭl 1: 6 - za sèloto
Stikŭl 1: 7 - za sèloto za stàri običài za
Belica 1: 7 - à da napràite golèmo sèloto tùka

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut