sèlu

Meaning: 
village
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where sèlu appears

Srebŭrna 2: 152 - i tɤ̀j živèjmi nìj nə sèlu
Mogilica 5: 135 - znàči t'à e ud drùgo sèlu
Stalevo 4: 19 - štòt fčèra b’àxme f ednò sèlu tàm
Huhla 4: 8 - ìməne blòk nìvə kəd'è n'àmə ni zə nàštu sèlu
Oreše: 28 - č’e ud nàšto sèlu č’etirèese dùši utìdua utiš’lì sə
Gela 2: 49 - nə sèlu i gà sa vɔ̀rnɤš če vìkaš na dɛ̀kenu
Stikŭl 3: 104 - tàm nadòlu nàa ut kutrò beše sèlu tùka
Iskrica 3: 11 - pribirèm gi səs dukàrəme gi du sèlu sàmu màjkiti kətu sùčət àgneatə
Iskrica 3: 26 - u sèlu n’àmə u sèlu sàmu gà se preublìčəm n’àkvu
Iskrica 3: 26 - u sèlu n’àmə u sèlu sàmu gà se preublìčəm n’àkvu
Iskrica 1: 53 - nìe n’àməme čèrkvə tùkə vəf sèlu vìkət pòpə
Iskrica 1: 54 - tòj ud drùgu sèlu bèše̝ duvàdə venčàvə nə tùkə vəf.kɤ̀šti

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut