s'èlu

Meaning: 
village
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where s'èlu appears

Garvan 1: 39 - tò kòitu j ut s'èlu ut s'èlu
Garvan 1: 39 - tò kòitu j ut s'èlu ut s'èlu
Garvan 1: 40 - pək às ud drùgu s'èlu mə dunèsəwə tùkə sə d'ìsi̥t p'i̥tnàjs' kərùci
Garvan 1: 161 - u nàštu s'èlu inɤ̀ tɤ̀j jə vɤ̀rnələ ut ə ut svàdbətə
Bangejci 2: 7 - dà ud drùgi silà ìdea fəf nàše̥tu s'èlu
Bangejci 2: 8 - no ut nàše̥tu s'èlu mə irgèni utìvət pək pu drùgu s'èlu
Bangejci 2: 8 - no ut nàše̥tu s'èlu mə irgèni utìvət pək pu drùgu s'èlu
Bangejci 2: 17 - i ot'ìət kàktu ìdət ud drùgi silà tùkə f nàše̥tu s'èlu
Brŭšljan 1: 22 - dujàhne gi prenàs'əhme ml'əkòtu səs məgàretə vəf s'èlu du pùntə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut