sètne

Meaning: 
later
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where sètne appears

Trŭnčovica 2: 24 - i nàj na sètne stànəj gul’àmə i d’àdu mi sə mɤ̀či
Srebŭrna 1: 63 - naprèt də sə zgud’èjət sètne təkmèš prikàzvət zə svàdba
Dolno Draglište 2: 8 - rəbòtame sè s pòsnu jàdene sètne vèče kət dòe pà velìjden
Dolno Draglište 3: 20 - sètne də jədèm təvà bèše
Dolno Draglište 1: 35 - dùma: si [laughter] sètne pə si begùvame
Bansko: 123 - i sètne katò a izvàdime kugàtu ìskame vèč'e da a sipùvame
Bansko: 194 - sètne gu takà na trìš' na šès parčèta alì e golɛ̀mu prasètu
Mogilica 3: 2 - əf əprìl' mɛ̀sec zəfàtə sə pusɛ̀e kərtòfite pò sètne pàk
Mogilica 3: 63 - š'ekèref kuč'ɛ̀n pò rànu ne sɛ̀hme sètne z'ɔ̀hme tegàj də sɛ̀eme
Mogilica 1: 68 - pàk enèj pàk sètne pò̝ rànu
Kovačevo 1: 24 - a pò sètne
Kovačevo 1: 103 - sètne
Kovačevo 1: 113 - sètne upəšàlkə gu kàzvəə unuvà
Leštak 2: 20 - seà sə màlku nìvit’e či mestàtə sètne gà tèkezəto z’ʌ̀hə
Leštak 2: 28 - s’ètnə̥tə gudìnə še pusɛ̀jə pàk nìvə etùkə i sètne
Leštak 2: 36 - də peč’èš lɛ̀p sètne òti
Skrŭt 2: 138 - à ò igràat si džumbìš sètne si lègnat zatvòrat
Stikŭl 2: 140 - ut nətàm sètne nèmə
Graševo: 117 - sètne e prèdeš nə rudàn'
Zabernovo: 41 - dərmunìme gu sètne prez dərmòn’
Gorna Krušica 2: 37 - ta sètne dèca li k’e ràždam mnògo
Iskrica 1: 44 - i sètne tàm kət sə nəsròči vèke svàdbətə gud’èš pràjət

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut