seà

Meaning: 
now
Lexeme: 
Other: 
adv
Linguistic trait: 

Lines where seà appears

Bansko: 47 - ə dobrɛ̀ ama jà seà a pràva sà si sà a pràim drùgujàče
Eremija 1: 57 - po takvìja po tòkᵊ i zatovà vìkam bòže pa seà
Mogilica 3: 34 - i nèj si žìtutu pò rànu seà nè tò nèmə etùvə
Mogilica 3: 48 - seà utkàktu e zə f tèkezesè č'etìrise gudìni məhnɔ̀hə
Mogilica 3: 50 - i seà pàk kərtòfi drùgu
Mogilica 1: 65 - t'à t'à e kà a seà kàk ja kàat
Mogilica 3: 71 - tò seà nə rɛ̀tki kɔ̀šti ìmə
Mogilica 3: 85 - əm seà se zəvɤ̀rnə zem'ɔ̀sə əm seà ustərɛ̀hme nəkvi ràbuti
Mogilica 3: 85 - əm seà se zəvɤ̀rnə zem'ɔ̀sə əm seà ustərɛ̀hme nəkvi ràbuti
Mogilica 3: 95 - e če f enèj regulàcijə gu ne vràštət dərž'ɛ̀vətə kəkò e seà
Drabišna 2: 7 - e nòu dèn də b'àhte dušlìli seà n'àmə najete ìč' krùši hìč
Godeševo 3: 20 - seà sme fəf sàə kulìbə f sàə kulɤ̀jbə
Kruševo 4: 31 - seà tùkə nə tuvà s’èlu ìč nè e ùbəvu
Kruševo 2: 44 - i si gu izl'ekùvəf i i seà š'ùker
Kruševo 4: 118 - pə seà sùš’ə pàk pàk berek’èt’ pà màlku ìmahme
Leštak 2: 19 - tè bɛ̀hə nè màlku tugàvə tò imɛ̀še tugàvə nìvi seà sə
Leštak 2: 20 - seà sə màlku nìvit’e či mestàtə sètne gà tèkezəto z’ʌ̀hə
Leštak 2: 40 - rəštʌ̀t sə sɛ̀e è seà pə sə prulɛ̀tes pà žène
Leštak 1: 61 - seà i təvà e
Šumnatica 3: 99 - tò drùgə ràbutə n’èmə mlàdi ga beme ràbutihme əmə seà n’èmə
Šumnatica 3: 100 - seà ràbuten’e n’èmə
Skrŭt 1: 134 - tìxo seà
Huhla 1: 37 - du seà ne sɤ̀m jàlə dròbene še mə kàrət də jàm dròbene
Huhla 3: 45 - əmhə i dàdəhə mu i seà e təkà i tugàj
Huhla 3: 54 - n'àmə še kupòvəne pək s'à n'àmə seà gràbite kòlkut mòšte
Brŭšljan 4: 12 - l'ehùdl'e màlku nà kətu e tvà seà bèbe e tùkə dètu e
Pavelsko 3: 9 - və təkà seà vəz velìdencku̥ guv’àne mu vìkəme velìki pun’ed’èlnik
Stančov Han 1: 27 - i seà zәtvòrini n’àkuj әmә kuì sә zәtvòrini ni nàm tr’àvnə
Sŭrnica 4: 75 - štòtu n’e jè kətu seà də ìmə tòk də ìmə svetìlu
Vasiljovo 1: 27 - seà za momìčeata li za momìčeata nìe beme momìčeta
Vŭrbina 3: 21 - i seà ne urətìsvəm kòtkə də mi fl’ɨ̀zə
Vŭrbina 2: 58 - nì behme màlku kɤ̀šti pək seà sə se isplòdili
Belica 3: 129 - tì mìsliš če seà kàk si tì li
Sveta Petka 1: 5 - pòčnә dә seà nә vlàč’ene
Sveta Petka 1: 54 - e kažì mi seà kato tɤčèš za rìza kato tɤčèž za
Vladimirovo 1: 55 - pu mà i pòslem stanàa mnògo lozjà ama seà dalì ìma lozjà
Gorna Krušica 2: 3 - ne è kat seà da ni donòsat xlèp mesùvahme si domàšen
Gorna Krušica 1: 103 - togàva vèče go slàgat na vratàta seà ne znàm ki
Tihomir 1: 52 - ema i seà si sedì
Tihomir 2: 200 - tò i seà nèkvi zamìtame
Iskrica 2: 60 - zə zətvà nə bul’ɤ̀t seà əmə kvò də gi nəpràim
Baskalci 2: 58 - nә grɤbò se slàgә seà dèka se glèda nәlì
Salaš: 6 - glèj seà onì àjde ob’asnète i
Salaš: 244 - pa i drèite i drèite seà drèja sàm da si
Bosnek 1: 79 - te seà tàa komšìk’a ot on ot ònija dèn dojdè

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut