sega

Meaning: 
now
Lexeme: 
Other: 
adv
Linguistic trait: 

Lines where sega appears

Babjak 3: 19 - č’ùpu i sega nèmə nə šò də pɛ̀jɛ i t'è
Belica 1: 105 - pa sega četèš [unintelligible]
Sveta Petka 1: 23 - čàkaj segà glèdaš na vretènoto kàg go
Glavanovci 3: 30 - ta se utreštà ta ni rèče pòtepa e sega štò da napràim
Glavanovci 1: 34 - a sega se čùdimo u stop u stopànstvoto dèka
Bosnek 1: 42 - ne nì dàvaše sega ne dɤržà na na tòa mo moràl

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut