sìčki

Meaning: 
all
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
pl

Lines where sìčki appears

Repljana 2: 17 - nò što ìma selà sìčki dòjdu ni na sɤbòr dòl'ni.lom od
Garvan 2: 10 - i sigànə tùj tùkə utòr:no i sìčki ut bəìr'u i
Šumnatica 1: 67 - priznàvət sìčki či i bugàta ednò vrème rəzbìš li prez
Huhla 3: 56 - təkà si prikàzvəm nə sìčki təkà prikàzvəm či òt' n'àmə
Gela 3: 88 - pustruìme si ednà kɤ̀štička i dɤšter'àta i sinɤ̀ sìčki sme
Gela 2: 107 - abe prɤròdata nɤ e darᶤìla sas sìčki pluduvè ama nìe ustarɛ̀hme
Malevo/Asg 2: 54 - zə də ne mòe də sə mòkr’et sìčki snòpi gi pràv’əm
Malevo/Asg 2: 56 - i kətu už’ɤ̀neme nəfs’àkəde sìčki nìvi i pòčvəme tugàvə də vərš’ìjeme
Pavelsko 3: 15 - pòpət ni rəzdàvə vʌ̀rbətə nə že nə sìčki ž’enì
Hvojna 1: 31 - i sìčki sə ràdvət če si zìmət mumà zə fkʌ̀šti
Široka Lŭka: 47 - akušèrki ne znàeme sìčki č’ètiri decà sam rudìla
Belica 2: 21 - zàedno si vṛ̀zvame sìčki
Sveta Petka 1: 48 - i nàšte stàrite sìčki
Gradec 1: 104 - i onàa nì tàa nì onàa è dòktoricata sìčki adrèsi ìəm
Iskrica 3: 19 - nè sàmu ufcèti sìčki živòtni gi ubìčəh mnògu i pòčna:
Iskrica 3: 53 - nər’èt sìčki gi up’àvə nərɤ̀s’uvə gi tàm i gi up’àvə
Iskrica 3: 56 - dɤ̀t mu pu inò pərčè sìčki nə pòpə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut