sìčku

Meaning: 
everything
Gender: 
n
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where sìčku appears

Izgrev/Var 1: 9 - z bɛ̀čvit'ȅ pujàhə t'èlcit'ȅ nèməš'e̥ vudɛ̀ tugàvə s'è nə rəkɛ̀ sìčku b'ɛ̀š'e
Izgrev/Vm 1: 21 - mɛ̀č'ə sə sìčku də pràjə səmà i dubìtək ìməhmi tugàvə
Eremija 1: 124 - napusnàa i gradìna napusnàa i sìčku
Mogilica 1: 37 - hàlište prepisàci i sìčku
Mogilica 1: 50 - sìčku nə ədnò mɛ̀stu rəš'č'èš'eš' i sə nəvlàč'i
Moglica 1: 96 - màlkənə hudòžnə nɛ̀kvə sìčku mòže də pràvi
Mogilica 1: 101 - ad dɔ̀ski təkìi pràvi sìčku hùbəvu
Drabišna 1: 4 - i ž'ètvə ž'èneh susàm bìlu kvòt bìlu sìčku s'àehne tvà sià nìštu̥
Drabišna 1: 71 - sià gu nəprɤ̀hə tòrište fɤ̀rl'ət tvà fɤ̀rl'ət čerpìi fɤ̀rl'ət sìčku fɤ̀rl'ət
Drabišna 2: 92 - v'èk'e nəgòtvil vòdə nəgòtvil sìčku i i gà sə rudìlə
Drabišna 2: 148 - iščìstilə pud màsətə pənìci màč'i màndž'i zgòtvilə sìčku
Kovačevo 1: 126 - zèr ne pòmnetè ta pòmnime sìčku
Huhla 3: 5 - sìčku zimidèlci hòrə nəlì p'èt vòlə vnèsəhne vɤ̀tre
Huhla 4: 19 - i susàn sìčku sìčku s'àehne sìčku stànvəše i pàk stànvə
Huhla 4: 19 - i susàn sìčku sìčku s'àehne sìčku stànvəše i pàk stànvə
Huhla 4: 19 - i susàn sìčku sìčku s'àehne sìčku stànvəše i pàk stànvə
Huhla 3: 28 - fl'àzəjne s'etnətə ùtrinə zimàhə sìčku sià tòjə čuv'àk
Huhla 2: 47 - upràvəm se upràvəm sìčku si pràvəm səmà òšte
Huhla 2: 106 - əm sigà sìčku kùpi nà è gu kò še mu e
Čokmanovo 2: 23 - sìč'ku nə vɔ̀ž'e i š'ìkəl'ki i bòrnə sìčku si nòsim
Čokmanovo 2: 23 - sìč'ku nə vɔ̀ž'e i š'ìkəl'ki i bòrnə sìčku si nòsim
Gela 2: 9 - sìčku se e pràilu ža naràmiš uràlu ž ìdeš də urèš
Gela 2: 13 - əmə sìčku ut gulik'ɔ̀ hòg'ət gòlɤ izmɔ̀rznət
Graševo: 60 - ə sus stòkite ə tɤč'ème predème sìčku rəbòtehme tugàvə
Graševo: 61 - zemn'edèlie i sìčku skutuvɤ̀tstvu
Graševo: 63 - sìčku tugà rəbòtehme i se prepitàvəme
Graševo: 76 - emi mi ut kəkvò gu pràveše tugàs si ìməše sìčku
Graševo: 79 - sìčku slubòdnu bèše i bèše i jèftinu
Graševo: 133 - jà sìčku znàet tìj mə kàk
Graševo: 135 - dɤšterìte snəìte sìčku
Iskrica 3: 67 - kət sə mrɤ̀kni sìčku sə pribìrə šòt tugàə n’aməše̥ təkìi nòšni ràbuti

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut