sìčkutu

Meaning: 
everything
Gender: 
n
Lexeme: 
Other: 
adj
Definiteness: 
def
Number: 
sg

Lines where sìčkutu appears

Garvan 2: 9 - gi ukràli utòrl'i tùj tùkətɤ̀j sìčkutu ubrànu dž'il'ezàtə
Huhla 5: 16 - kɤ̀k še gu gà dòjde velìgd'èn' sìčkutu še zgàdane še izmàəne
Huhla 2: 59 - ustàhə me təkà kət tàə gòli bòsi sìčkutu izgur'à
Bangejci 2: 64 - sìčkutu gutòvo idì fəf məgəzìnə i še si kùpiš
Graševo: 77 - də si kùpiš i vɤ̀lnitè mu i pəmùcitè mu i sìčkutu
Trjavna: 235 - sìčkutu izgur’à n’àmə tɤ̀z gudìnə nì kərtòf ši ìmə
Iskrica 1: 63 - i tvà e brəsn’èltə sìčkutu svɤ̀rdzənu də ìmə veselbà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut