sìne

Meaning: 
son
Case: 
voc
Gender: 
m
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where sìne appears

Stakevci 3: 7 - màti im se kàra nemòjte sìne tekà dè si vì oratète
Stakevci 2: 21 - sìne onò jà tì me pràti za nèakvo ama nò
Stakevci 4: 62 - o sìne kvò smo nosìli nìštu nìštu nèmaše
Vŭrbovo 2: 6 - u tòj mèsto a nò si ìskopa sìne bàbo
Vŭrbovo 2: 24 - no sìne ìde [laughter]
Eremija 5: 97 - mnògo mnògo bèeme sìne živuvàli mnògo si živuvàx sos čovèko
Huhla 6: 106 - wòti ìməm òšte d'àdu i bàbə sìne
Gela 1: 11 - gà se iz izrìkaše̥ s ufcète tùvə sìn be čùt

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut