si̥

Case: 
dat
Clitic: 
clt
Particle: 
refl
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where si̥ appears

Kolju Marinovo 3: 2 - ufcè ìəm pruizv’èždəjmi si̥
Srebŭrna 2: 39 - si̥ kupùvət sìrene i dumàti̥ pò l’èku jàdini
Srebŭrna 1: 78 - kəkò kəkò še dər’èt kòj kàk i tàm več’ si̥ prikàzwət
Eremija 2: 33 - nè ne mòže isahnà si̥ precəftèa se raššumìja se issahnà
Kruševo 3: 76 - nəpr’èš’ ud məgəzìnə si̥
Skrŭt 2: 14 - ottàm si̥ tùkə̥ svàdbata
Gela 2: 32 - sìčkunu b'e pò drùgu i urìs nemɛ̀ əm ža žə si̥ stò̝riš
Pavelsko 4: 99 - nə ìməme si̥ n’àvgə nə m’elicə nìe ɤ̀ dɤ̀rvu
Petŭrnica: 41 - jà sam si vɤrzàla sindžìrɤ səm gu zàvela na rɤkɤ̀tɤ si̥
Sŭrnica 1: 210 - i dərɤ̀ si mu dàde nə mòjtə dɤ̀šter’ə si̥ sə dərìhə
Trjavna: 140 - ispupàsuə si̥ təkòvə təkòs xm
Trjavna: 180 - àgənci tò òšti kətu e sukàlči ìmə məjɤ̀ vɤ̀tri vəf n’ègu si̥
Sveta Petka 1: 133 - tò si ìmə tùkə nàšte òra si̥
Drjanovec 1: 24 - i utìduw si̥ u dmà vìždɤm tàt’ɤ plàč’e č’ùwim mumìč’i
Iskrica 3: 115 - m’èsnə puròdə ufcè tugàva si b’àa bəlkànski ufcè nàši si̥
Breste 1: 33 - tojàškata i na nègo ìma takà koto ostàveno od dṛvòto si̥

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut