si

Case: 
dat
Clitic: 
clt
Particle: 
refl
Lexeme: 

Lines where si appears

Kolju Marinovo 5: 4 - pìleškutu bəškà šә̥ sə zgòtvi pu dv’è màndži s’è si pràim
Žitnica 2: 2 - vkɤ̀šti si kə v dvòrət ìməme bàmn’ə b’erɤ̀ jə sùtrɨn
Žitnica 3: 22 - nè moə si opɨ̀sə živòtə
Stakevci 3: 1 - jà ne mèšam uratùtu jà kat otìdem tàm jà si oràtim
Repljana 3: 27 - ne čìne ga deràmčeta ò ženà pa si nòsi na ràbutu
Srebŭrna 1: 94 - tàm zàsefki̥t’ȅ kuìtu ut’ùət u zèt’u si zɤ̀mət tàm
Kralevo 1: 6 - svɨ̀knəhmi nə tvà si izlɨ̀zəme nə grùpə ràptim’e
Kralevo 1: 41 - tvà si e tkà kò də nè e nèštu s krɨ̀vu
Skrŭt 1: 163 - enì dèca na pisòk si igràat tàm
Stikŭl 4: 38 - i hi uprustɛ̀ə kàktu si beše nərɛ̀dbətə
Stikŭl 1: 66 - əzgà si dàduhə zəm’ɔ̀sə če kugà gl’ɔ̀də ajtùə mlədèš
Pavelsko 2: 13 - ìməme si gòr’e ə təkà kətu l’yvàtki ìməš’e kəš’li
Prestoj: 69 - udl’èp’əd gu ud dəskɤ̀tə səs nužòviti lupàti si spic’àlni ìmə
Sŭrnica 4: 81 - àmi tuvà si tì e redòvnu kàktu segɛ̀
Sveta Petka 1: 71 - ot stàro na na esɛ̀ takà si e bìlo

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut