sià

Meaning: 
now
Lexeme: 
Other: 
adv
Linguistic trait: 

Lines where sià appears

Kolju Marinovo 2: 42 - mi n’àmə kvò də sə žèni sià
Kolju Marinovo 3: 56 - sià i n’èjə ni znàiti kvà i i kɤ̀k i e
Žitnica 1: 6 - də uberɤ̀ càrvicə də sià nəlɨ̀ mumè̟ntə zə càrəvicətə
Srebŭrna 2: 14 - i kəkwò jə prirəbòtuə pək sià n’àə kòj də jə prirəbòtuə li
Srebŭrna 2: 173 - ut stàr’:tȅ tùj n’èštu gu pràeə pək às sià ìməm inɤ̀ rəgòskə
Markovo: 55 - pək sià nəlì mu kàzvət tɤ̀j
Leštak 1: 32 - i càlənə gudìnə si pučìvəš ə sià kòlku tr’àbvə də rəbòtiš
Leštak 1: 53 - a sià ìiš f ùstuvu kvò še zɤ̀meš də jədèš
Huhla 5: 5 - trì d'èn'ə pək ìnək pùstuvete si b'àhə pùstuve i sià pàk
Stančov Han 3: 9 - i sià sìčku zəpustè nìštu kɤ̀rištə n’è sə kusì
Stančov Han 3: 16 - əmə ši gi istrìvəmi v’èči e sià isintɤ̀
Trjavna: 153 - dà štòm jə izvìkəš è sià də ričèm də si trɤ̀gvəmi
Petrov Dol 1: 15 - xvɤ̀rl’en’i nə b’èb’i nɤprìm’er’ xvɤ̀rl’emi kàzwət sià n’àkuj žinà
Petrov Dol 3: 109 - dùma mə pìtə kò kàə tùj sià d’èt i kàzvəš
Iskrica 3: 92 - sə puftàr’ə dè təkà si gi pəs’àhme̝ ufcèti tugàə n’àməši kət sià

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut