sidì

Meaning: 
sit
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where sidì appears

Kruševo 3: 141 - i jə kùtniš’ i t’à še sidì mirnu
Kruševo 3: 146 - š’e sidì kətu ə vɤ̀rzənə
Kruševo 3: 152 - kò š’ə prài vɤ̀rzənkà e i təkà sidì srìž’iš’ jə
Prestoj: 79 - i tɤ̀j si sidì mòž də sidì i p’èd gudìni
Prestoj: 79 - i tɤ̀j si sidì mòž də sidì i p’èd gudìni

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut