sigà

Meaning: 
now
Lexeme: 
Other: 
adv
Linguistic trait: 

Lines where sigà appears

: 60 - i sigà i šìpuv'e mi sə pudm'èstiə i mnògu ràbuti i tɤ̀j
Kolju Marinovo 3: 4 - ml’àko n’àma udd’è də kùpim kəto sigà
Golica 5: 50 - i sigà tɑ̀m nìe ne gì znàemi žỳvi li sa kakvì sa
Golica 3: 82 - am kə tò sè wal'ɛ̀ši sigà ne walì drùgij pɛ̀t kətò
Golica 3: 119 - əmə tò togàa prədì bìlo bis parì sigà tr'àa
Golica 3: 123 - wòti pòp ìmat sigà pòp ìma ma ni štɛ̀d gu
Golica 3: 151 - às sigà vèče
Kozičino 1: 134 - səvs’ɛ̀m bè səvs’ɛ̀m drùgu e sigà
Srebŭrna 2: 36 - i sìčku stàwə è è sigà kànə tɤ̀s unùkə d’èt ut sòfijə̟
Srebŭrna 2: 62 - sigà u àjdemìr ìmə zɤ̀mət ti nə inò k’ilò idìn i pidis’è
Srebŭrna 2: 118 - tɤ̀j kɤ̀ktu i stənɤ̀ sigà ìmə təkòs kɤ̀k mu kàzvəə tè
Srebŭrna 2: 160 - nə krəkàtə pək d’èt sə sigà kɤ̀ktu sə nə dɤ̀ski
Garvan 2: 1 - òx i kràžbi sigà kràžbi è tès təkòs ə
Garvan 2: 13 - pò nəpr'èt n'èməše təkòs è sigà ut səvètə ìmə xòrə
Garvan 2: 17 - idìn pɤ̀t' xvɤ̀rliwə sigà pàk ut tàm ìdi dəždɤ̀
Garvan 2: 28 - tò sigà gul'èmi əjdučòre be
Garvan 1: 72 - sigà nə dvàs s'èdmi š'ə nəpràim šijsè gudini, kɤ̀ktu smi̥ dvàmə̥tə̥
Garvan 1: 105 - ini inò wr'èmi tò sigà ìmə màsi nə unùj
Garvan 1: 196 - às dàβəm nə nə unùj ə d'ètu d'ètu igràjət sigà
Markovo: 95 - i àj sigà stɤ̀kajmi sid’ènki də prid’èm v’èčir
Malevo/Xsk 1: 233 - i vərtɨ̀ sə càl’ d’è̝n sigà s dikàn’ətə kàrət jə məž’ète
Drabišna 1: 32 - jà si znàm nà sigà ut'ùəm č'ɤ̀k du gòr'e du pluštàtə
Drabišna 2: 128 - t'à sigà òf t'à ne met'àlə pək t'à ìkələ
Kovačevo 1: 20 - i sigà əku ja xarèsvə mumìčitu mumčètu stàva nəpràvilə kìtka
Šumnatica 3: 124 - dà bè tò i nì kupùvəme sigà
Huhla 4: 21 - b'àhə dušlɤ̀li̥ sigà tùkə nə svàdbə kàzvət kəde màlku.grədìšte
Huhla 6: 23 - sigà hùbəvu hùbəvu pàk ne hər'èsvəti pàk pust'àvəte
Huhla 2: 106 - əm sigà sìčku kùpi nà è gu kò še mu e
Vŭglarevo 2: 69 - slùšəj sigà
Bangejci 1: 20 - èj tùkə udòlu òrə i tùkə sigà às səm i tùkə ìmə
Bangejci 1: 24 - sigà ridɤ̀ v'èki nə m'èni də mrɤ̀
Bangejci 1: 30 - mumìčitu im b'èši pri t'àx t'è gu z’èə sigà
Bangejci 1: 41 - devedes'è gudìni də ne è krəkɤ̀ sigà də mə bulì tɤ̀j
Bangejci 1: 60 - i sigà i šìpuv'e mi sə pudm’èstiə i mnògu ràbuti i tɤ̀j
Bangejci 1: 62 - əmə tuvà čàk sigà kət ustər'à əmə kəd b'èše mlàdə
Černovrŭx: 10 - kàktu vi ub'əsn'àvəm tò e ud'èlnu konkrètno ìdət sigà
Černovrŭx: 18 - à pudàrəci i gi z'èmət i trɤ̀gvət sigà kulònə c'àlə kòjtu ìskə
Černovrŭx: 33 - šòtu ìmə idnò ìmi i tùkə i sigà i sigà e ustànəlu
Černovrŭx: 33 - šòtu ìmə idnò ìmi i tùkə i sigà i sigà e ustànəlu
Čokmanovo 1: 3 - kòlkutu mòž'eme trì d'èn'ə sigà kəkvò də kàž'e n'èmə n'è elìn'd'èn'
Čokmanovo 1: 9 - nìe sìč'kit'e pràznici gi tàč'ehme sigà ni tàčet ž'ɛ̀lku zə mlàdit'e
Gela 1: 37 - pək nə tɛ̀hnine gudᶤìnɤ hòdejà z dubᶤìtak sigà imɛ̀ i dəcàtɤ
Stikŭl 1: 116 - i enəkvò sigà sìn kàžə mə zgà kəkvò ìkəte kàžə mə zgà
Hvojna 3: 10 - n’ɛ̀məš’e tugàa ətəkìvə məš’ìni kàktu sigà
Stančov Han 2: 11 - tugàs n’àməše tòpki kɤt sigà də fɤ̀rl’əmi tòpkiti də
Stančov Han 1: 15 - i sigà i sigà n’è e bugàt [laughter] b’èd’en nәròt
Stančov Han 1: 15 - i sigà i sigà n’è e bugàt [laughter] b’èd’en nәròt
Stančov Han 2: 20 - štò takòə sigà kòj znài kəkvò si gu nəpràilə
Stančov Han 2: 28 - əm či màjkə mi me ùči̥ ə sigà kugàtu gi gl’èdəm
Stančov Han 3: 34 - i r’èd drùgi ràbuti i sigà bəttəl’àsə sìčku
Stančov Han 3: 38 - às ìməm idnò mumčènci tɤ̀j kətu vàs sigà zəvɤ̀rši
Stančov Han 3: 39 - ni mòi də nəm’èri ràbutə idvàm sigà sə uluvìl pəzàč
Stančov Han 1: 49 - rìzә dә upirèš sìčku sә tәčèši sìčku jà či i sigà s’à
Stančov Han 1: 51 - b’èli xùbәvi tò sigà e mlәd’èžә n’è znài dә prid’è
Stančov Han 1: 60 - dà tɤ̀j b’èši i sìčku i sigà i pàk pridɤ̀t dè
Sŭrnica 2: 28 - əmi sigà du sigà nəlì bəše drùgu vr’ɛ̀metu
Sŭrnica 2: 28 - əmi sigà du sigà nəlì bəše drùgu vr’ɛ̀metu
Drjanovec 1: 4 - sigà sɤm nɤ dividisè i dv’è
Drjanovec 1: 75 - mnògo dubrà màjkɤ b’èši i sigà kɤt plàčɤ kɤt kàža màmo
Drjanovec 1: 76 - s’àkɤš sè nɤ n’èjɤ vìkɤm sigà kàk sɤm l’ègnɤlɤ às si l’àgɤm
Petrov Dol 2: 15 - [laughter] səs inò àgni sigà nə gerg’òwdèn’
Petrov Dol 1: 21 - màjkata sa skrìva i sigà vèči n’àkuj kətu kòjtu minàə iz ùlicta
Petrov Dol 1: 23 - sigà sigà sigà ši i na t ši i krɯ̀štɤmi
Petrov Dol 1: 23 - sigà sigà sigà ši i na t ši i krɯ̀štɤmi
Petrov Dol 1: 23 - sigà sigà sigà ši i na t ši i krɯ̀štɤmi
Petrov Dol 1: 30 - i krɤ̀štat vrɤ̀štat sa i sigà krɤ̀snictȁ d’èt b’èb’i d’èt i nəm’ɛ̀ri
Petrov Dol 1: 47 - dr’èxi mu kupùva pərì š’ə mu dàm i sigà v’èči š’ə snì
Petrov Dol 1: 50 - pòčnuvəmi də id’èm àd’i sigà zə d’ət’ètu zə zdràv’i i t’à vìka
Petrov Dol 1: 96 - zèw b’èb’itu à sigà ši ìd’im u.kɤ̀šti ut’ìdim u nàx

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut