slàgət

Meaning: 
put
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Lexical variation: 
слагам
Person: 
3pl

Lines where slàgət appears

Golica 3: 30 - bòlče li slàgət
Srebŭrna 1: 92 - bòp ušà ə ut suh imìš kumpòt i z’èli i ti slàgət
Srebŭrna 1: 93 - i ub’ukàl’ət səs bos’ìl’ək i slàgət s’àkoi si zɤ̀mɤ
Garvan 1: 113 - u jèslite li slàgət màsite
Malevo/Xsk 1: 255 - slàgət vɤ̀tre žytòt i sl’ət tvà səs krɨ̀nətə gu izvàdət nəgòre
Bangejci 2: 34 - ìmə ìmə n'àkuj ə slàgət də də ni è l'èku ə trəkəlc'è
Trjavna: 246 - ìmə n’àkuj im slàgət
Petrov Dol 2: 34 - uscète nə pìtkit’ȅ pràjət slàgət i tòpč’ənca ufcè
Petrov Dol 2: 80 - slàgət nə č’èlutu im də stàvəli č’erv’èni
Petrov Dol 2: 140 - nɤ rogòvit’i slàgət sv’ә̟št’ìčki pàl’ət sv’ešt’ìčki
Iskrica 1: 35 - čestìtət i nàs i s’àdət vèke nìj sm’ə vèke užèneti slàgət tugàə
Iskrica 3: 48 - səs percà li s kəkvòtu štè də e i gu slàgət

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut