slet

Meaning: 
after
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where slet appears

Babjak 3: 23 - slet təvà kugà gu rəzvàla: trì dènɤ sədì č'ùpə
Babjak 3: 24 - təkà kugà gu rəzvàla: i slet trìte d'ènə večertà
Malevo/Xsk 1: 20 - ama tovà slet osvoboždènieto e bilò na bɤlgàrija
Eremija 2: 13 - u na rakàta bèlo i vodìčka i nìe slet nìx pèeme
Mogilica 5: 114 - no t'à vika sinɤ̀z bòlen a slet tùj
Mogilica 5: 123 - ə pək slet tùj vìka snəhɔ̀nə ə t'à rabòti
Godeševo 4: 8 - fəf pl'àvn'ətə də gu kàžem slet tùj səbìrəš žìtutu nə kùpu
Kovačevo 1: 22 - slet tùj pàk gudèš kət si gi dòat za gudežə
Kovačevo 1: 74 - è slet tovà
Kruševo 1: 4 - slet vr’ème o sì sə zəmɤ̀rznə
Leštak 3: 52 - pànne žitòtu səberè sə i slet tùj
Leštak 3: 86 - i segà ako ìma kàmən’e nèšto prɤ̀s slet tvà
Šumnatica 3: 147 - nə slet trì d’èn’a pàk izpečèš
Skrŭt 2: 13 - praìme godèš slet tovà na pazàro i pràvo
Stalevo 3: 26 - əhə i slet tova tàja kòža se takòva se
Brŭšljan 1: 66 - lɤ̀tə jə pràine ut dərv'ètə nəkuvàni prɤ̀k':e i slet prək
Černovrŭx: 2 - slet tùj še vi kàžə zə cɤ̀rkvətə i kràj
Graševo: 119 - i slet tuvà jə təčèš nə àlištè jə nəpràiš
Stoilovo 2: 81 - tɤ̀rsime i vudɤ̀ i slet tuvà sètne pәk nә rәšètu
Zabernovo: 4 - hil’àdə i òsemstòtin devedesè i p’ètə gudìnə slet tvà səm às
Zabernovo: 5 - hil’àdə dèvetstòtin devedesè i òsmə gudìnə slet tvà ìməh sestrà tudòrə
Zabernovo: 6 - i t’à e rudènə fəf sled dv’à gudìni slet tvà
Zabernovo: 10 - tə gi putš’yl’vəme pràime kòlištə i gi zəbìvəme slet tvà
Malevo/Asg 2: 58 - slet kəd gu uvərš’ìjeme iskàrəme slàmətə uddelìme jə ud ž’ìtutu
Malevo/Asg 2: 61 - i v’àtərə udd’àl’ə pl’əvʌ̀tə i ž’ìtutu ustàvə č’ìstu i slet kətu
Malevo/Asg 2: 72 - i slet tuvà nə kòpi gu səberèm i ottàm pàk vəv vərvìl’niki
Malevo/Asg 2: 86 - i slet tu ku kətu gi nəvìjə fsìčkite dɤ̀ski zə bɤ̀čvətə
Malevo/Asg 2: 87 - slet tvà gi puč’ìstvəm č’ɤ̀rnutu d’ètu ògənə e gur’àl səs t’eslàta
Malevo/Asg 2: 88 - puizd’àluvam gi i slet tuvà vèč’e pòčvəm də gi prekàrvəm nə plàn’ətə
Malevo/Asg 2: 89 - slet kətu gi prèkərə fsìčki nə plàn’ətə rəbòt’e gi nə čàp
Široka Lŭka: 30 - slet tuvà pak pɛ̀eme žatvàrska pɛ̀sn’a i nèja də ti jə kàž’a
Sŭrnica 1: 86 - a mòže li decàta im da se žèn’ɤt slet tovà
Sŭrnica 2: 135 - màlku də ftvərdì i slet tvà gu slàgəš’ n’ègu zə usnòvə
Vŭrbina 4: 28 - tə gu žèneme slet tvà gu sklədème nə kòpi i gu č’ùkəme
Oborište 1: 148 - kɤdè go slàgaš slet tovà
Sveta Petka 3: 82 - učèš’am màlku drùgətə slàmə təkà slet tvà gu prevɤ̀rš’em
Gradec 2: 9 - slet tàa kɤ̀šta tùk slet ə
Gradec 2: 9 - slet tàa kɤ̀šta tùk slet ə
Vladimirovo 2: 70 - da pìjɤt rakìjata i slet tovà ìdva mesòto
Baskalci 1: 246 - tùka kraj šìjata ke a potstrìže i slet edin mèsec
Salaš: 25 - tovà si e bilò čà pedesè pedesèt slet pedesè i ftòra
Bela 1: 61 - òn jà slet čètiri gòdini se pensionìra tamɤ̀n kad dojdò
Bela 1: 126 - sàmo ne mòžeše da govòri ja vṛvìm i onà vɤrvì slet mène
Bela 1: 138 - onà stèlna slet ednà dvè sèdmici če se otèli [cough]

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut