stànə

Meaning: 
become
Aspect: 
P
Verb form: 
aor
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where stànə appears

Kralevo 1: 25 - dv’è gudɨ̀nɨ stànə dəšterɤ̀tə jə səkrətɨ̀hə ud ràptətə səkrətɨ̀hə jə
Kralevo 1: 74 - svà svà kàktu stànə v’è̝ke trɨ̀ gudɨ̀nɨ
Pavelsko 4: 7 - i tò pàdnə pud mòstə uddòlu èh bòž’e kəkvò stànə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut