stàne

Meaning: 
become
Aspect: 
P
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where stàne appears

Vŭrbovo 1: 5 - na sènk’u mamo da vi ne stàne lòše
Bansko: 284 - pòveda lòš'č'etu sètne pà takà i stàne resnàč'
Bansko: 286 - stàne na dìpla pòsle gu sŭšìeme na ә trì dìpla
Sŭrnica 3: 93 - tugà š’ə stàne mə n’èmə s’à š’ə pòčne sn’əgɤ̀
Sŭrnica 3: 116 - ə tàm n’èmə nìštu də stàne
Nasalevci 1: 107 - i ga rànu i porastè detè i stàne mùš

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut