stàni

Meaning: 
become
Aspect: 
P
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where stàni appears

Prestoj: 30 - mnògu slàtku i dicàtə nàj ubìčəhmi tùj kət stàni vəràkə
Prestoj: 33 - kətu v’èči z’èm’i òšt’e pòviči də stàni vəràkə
Prestoj: 38 - kət stàni slìviti kət stànət nə kàšə sìčkiti ìmə idnì spec’àlnu n’èštu
Prestoj: 57 - ə kətu stàni nə kàšə də gu pricid’ɤ̀t ni gò vrɤ̀štət
Drjanovec 2: 4 - rèkuw à t’à tɤ̀s ràptɤ n’àɤ a stàni sìn’ tɤ̀j
Drjanovec 2: 7 - rèkuw tɤ̀s ràptɤ n’àɤ stàni še tɤ užènim
Drjanovec 2: 19 - zɤ snɤxɤ̀ d’èt n’àɤ stàni tɤkòs ùbu əmɤ tɤ̀z bùlkə
Drjanovec 2: 31 - bòže tùj dɤ gu jìskɤ dɤ̀l’ šә̟ dɤ̀l’ šә̟ stàni ràptɤ
Drjanovec 2: 41 - kòtu̥ stàni vèke ut’ìduwmi ɤmɤ i cànkɤ̥tɤ pruòdijmi

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut