stàvə

Meaning: 
become
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where stàvə appears

Kruševo 1: 68 - i s’à ə tàm i dùma l’ènkə dùmə kàko l’ènko kəkvò stàvə
Kruševo 3: 86 - s’ètn’e putàp’əme pr’èlutu pə də vìdiš kəkòf krəsìf cv’èt stàvə
Kruševo 3: 179 - stàvə
Kruševo 3: 180 - i stàvə
Kruševo 3: 181 - i stàvə [laughter] vɤ̀lnič’kətə
Pavelsko 4: 71 - pàk nə dubìtә̥kə tɤ̀j m’èlim’e jə stàvə sìtnə kotu jə vərš’ìjeme
Prestoj: 36 - bɤ̀rkə sə rəzbɤ̀rkvə stàvə nə kàšə
Prestoj: 63 - cèlijə d’èn sɤ̀xni tùj ubiknuv’ènu stàvə sùtrin c’èlijə d’èn sɤ̀xni
Prestoj: 74 - navy nəvìje gu tò stàvə dòlu gòri èj tòlkus širòku

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut