stànə

Meaning: 
become
Aspect: 
P
Verb form: 
aor
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where stànə appears

Kozičino 1: 133 - nàšte unùki kət stìgnəhə èpt’en èč’ə stànə səhsɛ̀m drùgu
Izgrev/Vm 1: 7 - fl'àzəhme f t'èkees'è zəpìsəhmi sə tòj [cough] stànə krəvàrin
Garvan 2: 20 - i zèli dž'il'ezàtə i s'à stànə nə əčìk tàm i
Garvan 2: 26 - dusigà stànə gudìni nìj kət znàm às mustò səd'èši̥ tàm
Garvan 1: 71 - è ə stànə šijsè gudìni kɤ̀ktu sme venč'èni è kɤ̀ktu živèjmi nìj
Malevo/Xsk 1: 94 - nɤ̀l’ɨ kət stànə t’èk’ees’è nàšte nɨ̀v gi zemàhə
Mogilica 3: 14 - i zem'ɔ̀tə se zəràsne stànə tèkezesè i sìčku tè
Mogilica 3: 15 - tè bəlkàn stànə zem'ɔ̀tə
Mogilica 6: 68 - stànə pɔ̀tes ut četìres i sèdmə gudìnə gu pòčnə tòu
Drabišna 2: 46 - mène kəkvò mi stànə
Drabišna 2: 47 - mògu lòš'u mi stànə màmo lòšu
Drabišna 2: 116 - təkà stànə ìmə slənc'ètu i tòj ə zəvìvə uv'à uvər'àvə sə
Kruševo 2: 36 - mòmə stànə kətu slɤ̀nce b'èše gìzdavə
Kruševo 4: 115 - tə dumàti li nè tə pip’èrki li misìrč’e stànə mi
Huhla 3: 1 - əmə tòj b'àše hùbəu nìe f h nà pɤrvu əgà stànə
Huhla 6: 25 - əm kəkò ne ər'èsvə čem ə wòt' tòlkus skəpotìjə stànə à
Huhla 5: 41 - kvò stànə s'àkutri rìbətə kət hòrətə
Bangejci 1: 64 - stànə dèzes'è pudìr'e tikezes'è ə i tè kik sè
Bangejci 2: 73 - kòlku t'i stànə čəsɤ̀
Bangejci 1: 77 - si pruizv’èždəxmi si i si pruizv’èždəxmi pudìr'e kət stànə t'èkizis'è
Stikŭl 1: 67 - kəkvòtu vàs nᶤìkuj ne utìde də ràbuti sin i gurà stànə
Stikŭl 1: 68 - p’èd gudᶤìni stànə nəlì znàete vɔ̀rnə sə zəm’ɔ̀sə dàduhə jə
Stikŭl 2: 108 - ne nì sə skòru dukàrvəli zərzəvàtček bəjɛ̀ vrɛ̀me stànə bəjɛ̀
Stikŭl 2: 113 - bəjɛ̀ stànə vrɛ̀m’ə bəjɛ̀ stànə vrɛ̀m’ə tə nè e dugòdilu
Stikŭl 2: 113 - bəjɛ̀ stànə vrɛ̀m’ə bəjɛ̀ stànə vrɛ̀m’ə tə nè e dugòdilu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut