stànəhə

Meaning: 
become
Aspect: 
P
Verb form: 
aor
Lexeme: 
Person: 
3pl
Linguistic trait: 

Lines where stànəhə appears

Stikŭl 2: 40 - əmə zgà nə sùš’ətə nə stànəhə sin
Malevo/Asg 2: 96 - i krəkàtə mə bul’èt š’ìpuve mi stànəhə vəf kulenàtə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut