stànələ

Meaning: 
become
Gender: 
f
Aspect: 
P
Verb form: 
L.part
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where stànələ appears

Drabišna 2: 118 - e stànələ nə zlàtnə ri rìpkə zlàtnə rìpkə stànələ
Drabišna 2: 118 - e stànələ nə zlàtnə ri rìpkə zlàtnə rìpkə stànələ
Drabišna 2: 129 - tàə rìpkə tàə rìpkə d'èt stànələ nə guspòicə d'è
Drabišna 2: 163 - t'à stànələ sɤ̀štətə guspòicə
Drabišna 2: 166 - sɤ̀štətə guspòicə stànələ gà jə vìdel tòj t'a
Drabišna 2: 178 - ìkə d'èt fərlìhte kòkəlete ìkə sɤ̀štətə mòmə stànələ t'à
Stikŭl 1: 13 - a jɛ̀ səm budəlɛ̀stə stànələ sìn jɛ̀ səm usəmdesè i trì gudìne

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut