stànəlu

Meaning: 
become
Gender: 
n
Aspect: 
P
Verb form: 
L.part
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where stànəlu appears

Trŭnčovica 2: 56 - è stànəlu edinàes časɤ̀ še jədè̟m si fkɤ̀šti
Stalevo 4: 56 - ò n’èskə tvà təkòvə stànəlu tàm pək drùgu
Stikŭl 1: 125 - də mə pᶤìtət kəkvò i bəlò drùguš kəkvò i stànəlu əzgà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut