stàn’e

Meaning: 
become
Aspect: 
P
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where stàn’e appears

Malevo/Asg 1: 3 - i tugàvə pàk sə puvlìč’ə i kotu stàn’e zə mʌ̀knət’e
Malevo/Asg 1: 93 - i nvà bràšnu stàn’e pò lòšu ne mòž’e də sə m’èli
Malevo/Asg 1: 94 - də sə m’èsi xùbəvu də stàn’e xùbəf l’àp
Hvojna 2: 34 - snòpit’e də ne sʌ̀ putp’ìt’ət i kət stàn’e v’èč’i slàmətə
Vŭrbina 2: 40 - əgà e ž’è̝ncku jinìcə vòl je pàk kugà stàn’e gul’èmu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut