stàne

Meaning: 
become
Aspect: 
P
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where stàne appears

Golica 4: 11 - ɑ̀z s'àh ama s'à kvò š stàne
Kozičino 2: 7 - dukət stàne pròstu də stàne hùbəwu pràwu slòžim gu nə stanɛ̀
Kozičino 2: 7 - dukət stàne pròstu də stàne hùbəwu pràwu slòžim gu nə stanɛ̀
Kozičino 1: 64 - nè pres noštə̀ kət stàne tɤ̀mno
Trŭnčovica 2: 63 - ža urɤ̀ uràjme də stàne plàdne pùsnəjme za plàdne
Stakevci 4: 88 - kɤt isɤ̀ne i se òtre i si stàne platnò
Repljana 2: 52 - dә stàne ùbavu
Vŭrbovo 2: 7 - sèdni sèn’k’u čà tàm tùj če se tèp ti stàne lòše
Vŭrbovo 2: 12 - no tì si sèdɤl če ti stàne lòšo na glàvu
Vŭrbovo 2: 19 - če ti stàne lòšo
Dolno Draglište 3: 10 - fudùl'č'i nèkugàš zə bɤ̀rzu də stàne dukətu gurì peštà
Dolno Draglište 3: 40 - iscrɤ̀vi se udgòre stàne ùbəvu pèčenu
Bansko: 39 - i takà sa napìva i stàne bɤklavà
Bansko: 126 - razbɤ̀rkam orìzu da stàne na sɛ̀kade da se karaštìsḁ
Bansko: 163 - z bendžìn tu: takà gu pɤ̀rža: pɤ̀rža: rèda: ta stàne
Bansko: 164 - iscɤ̀rvi se stàne ùbu: ma se ukàdi i sètn'e
Bansko: 166 - ta stàne bɛ̀lu ta cәrvèna kòžata čùdna sɛ̀m ùbuu
Malevo/Xsk 2: 1 - šte stàne kato ednò vrème nàči pàk da təkɤ̀t xòrata da
Malevo/Xsk 1: 101 - ə nàči vìe nìvi ste ìmali predì da stàne tèkezesèto
Eremija 3: 62 - onà stàne pòveče tùri i òtsej tàm kòlko bràšno trèbe da è
Eremija 1: 101 - abe nìe odnesème ama na tàa toplinà onà stàne grèjana ama
Eremija 1: 109 - dvàes i pèti dvàes i pèti è i segà če stàne
Eremija 1: 123 - ako ja rasklàmaš màtna stàne i tò tovà e
Mogilica 1: 51 - i stàne hùbəvu
Mogilica 3: 69 - kətu gu izvər'ɔ̀t f ədnɔ̀ tòvə i stàne petmès
Dolno Ujno: 98 - i na kràja čoràp stàne
Dolno Ujno: 100 - čoràp stàne
Leštak 2: 35 - rʌ̀ž žɤ̀neš i gl’èdəš də də gu užɤ̀neš də stàne
Leštak 2: 59 - i h stàne bràšnu nə də peč’è lɛ̀p
Leštak 2: 64 - i pànne žìtutu i pànne stàne slàmətə pàk hràn’ət dubìtəkət
Leštak 1: 86 - sàmu gul’àmu živòtnu ne mòž də stàne
Šumnatica 3: 226 - hùbəvə də stàne bɛ̀lo
Skrŭt 2: 109 - tùrej tùri pàri tùka ta stàne gul’àmu tùri pà tùri
Stalevo 3: 6 - tùr’ət mu i màlku svər’ʌ̀t ut kràvətə ml’àku kət stàne
Huhla 2: 13 - mə tò təkà še stàne enò vr'ɛ̀me nàš tàtko kòj iskòlihə
Huhla 3: 26 - èj səkà èj səkà èm dàdəhme gà gà stàne təkà
Huhla 6: 62 - əm wòt' zlàti də stàne vujnɤ̀ də z'èmə ədnɤ̀ pùškə də pùkələ
Huhla 6: 63 - à jà vujnɤ̀tə də stàne
Huhla 6: 68 - gà stàne vujnɤ̀
Vŭglarovo 1: 31 - zə stàne l’àbə səkà də sə dɨ̀gə dà təkà
Vŭglarevo 1: 103 - də stàne
Vŭglarevo 2: 104 - i də stàne d’ùznu
Vŭglarovo 2: 135 - dukɤ̀tu də stàne slàmə tvà žɨ̀tu
Čokmanovo 2: 6 - də stàne vlàžnə tugàf izlìzət pr'ez dekèmri m'ɛ̀sec
Gela 1: 59 - i stàne è tòlčava
Gela 1: 68 - i stàne gulɛ̀mu ledùnka i katu nè e šušùlka [laughter]
Stikŭl 1: 98 - tugàvə vìkəd zə f p’ɔ̀tək štèli də stàne òš’t’e̥
Stikŭl 1: 118 - lòšku̥ e̥ sin vìkəm dənò sə pugud’ɔ̀t dənò stàne sìn ùbəvu
Graševo: 121 - i stàne càl' živòt s ednò àlištè də prekàrəš
Malevo/Asg 1: 80 - stàne li pò gul’àmu vɤ̀ržeme pàk drùk si nəpràvim
Pavelsko 2: 39 - l’è l’ʌ̀štətə jə s’àvəme s’à fəf màrt f əpr’ìl i kətu stàne
Pavelsko 2: 41 - uttùkə slàgəme i uttàm slàgəme i stàne nə kòpə gu vìkəme
Hvojna 2: 7 - də sə prip’ìt’i i pòsl’e izn’ìkn’e l’èštətə hùbəvə stàne
Stojkite 2: 9 - dùkat stàne ž’ìtutu pàdne s’ìč’ku i pòčvat tugàva da izvàdat
Sŭrnica 2: 12 - pə gu b’ɛ̀liš’ də stàne m’ɤ̀ku də sə iš’č’ìstə
Sŭrnica 1: 98 - vìkə tvà n’èmə də stàne vìkə
Sŭrnica 2: 201 - a təkà plɤ̀tnu isp’ɤ̀nətə glàtič’kə stàne təkà
Trjavna: 162 - a ə nə sìrenetu kvò mu slàgate̥ z zə də stàne
Vŭrbina 4: 31 - pà gu m’èl’eme tə stàne brəšnò zə furàš i zə nègu
Oborište 1: 111 - i go zèmem ta go potsìrim i stàne sìrene
Vladimirovo 2: 31 - i kòžata stàrite òra a issùšɤt i onà stàne sùxa
Vladimirovo 3: 82 - razbìvaž gi sìpvaš po màlko vodìčka də sə da stàne
Vladimirovo 2: 125 - onò stàne kafèna ejcèto
Vladimirovo 2: 132 - risùvame gi [laughter] sɤs sveštìci pa kvò stàne takòvo
Iskrica 2: 27 - si gu səd’àhme i kətu stàne zə bràne̝ kupàl si gu
Iskrica 2: 28 - nə rəkà b’èz də sə orè b’èz nìštu i kəto stàne

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut