stànvə

Meaning: 
become
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where stànvə appears

Stalevo 3: 8 - tùri i ut tvà gàt tùriš stànvə
Huhla 4: 19 - i susàn sìčku sìčku s'àehne sìčku stànvəše i pàk stànvə
Vŭrbina 4: 42 - pò bàvnu stànvə pò l’èku e pò bàvnu vərš’è
Vŭrbina 4: 62 - eč’emìkə ərpɤ̀tə st ərpɤ̀tə stànvə pò bɤ̀rzu ut ud rəštɤ̀

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut