stàvəš

Meaning: 
arise
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
2sg

Lines where stàvəš appears

Malevo/Xsk 1: 147 - ùtrɨn utỳvəš nə kɤ̀rə v’è̝č’er sə vrɤ̀štəš ùtrɨn stàvəš
Malevo/Xsk 1: 267 - jà spɨ̀ t sə ne spɨ̀ t sə tr’àvə də stàvəš [laughter]
Godeševo 4: 2 - əmi nə ərmàn sutrintɤ̀ stàvəš rànu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut