stàvə

Meaning: 
happen
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where stàvə appears

Rakovski: 18 - e stàvə trɨ̀ če̥tɨ̀rɨ d'ɤ̀nə sɨ prɨ nàm zəbelèžvəš
Mogilica 3: 96 - č'ɛ̀kəme nìštu ne stàvə kək jɛ̀ ti kàzvəm uzlubèni sme mnògu
Drabišna 1: 92 - əmhəm i kato gi izpìliš kato gi izpìliš bùbite kvò stàvə
Drabišna 1: 93 - kvò stàvə nà zə hi hràniš də i hràniš zəhràniš
Leštak 3: 13 - vɤ̀rzəni i gu umàčkvət stàvə slàmə
Leštak 1: 85 - stàvə i t’èle i òfcə i kòzə sìčku stàvə
Leštak 1: 85 - stàvə i t’èle i òfcə i kòzə sìčku stàvə
Leštak 1: 88 - dò pedesè šejsè kilugràmə štòm e mesòtu stàvə
Stalevo 1: 89 - kɤ̀k stàvə
Hvojna 2: 28 - i sl’ʌ̀t kəto v’èč’e je isɤ̀hnəlu hùbəvu tvà stàvə kəm àvgus m’èsec
Sŭrnica 1: 119 - stàvə i tùkə ə təkà
Sŭrnica 1: 167 - tòčno i təkà stàvə
Vŭrbina 4: 56 - i stàvə nə l’èštə i ustànvə tvà zrənòtu sə ispòlzvə nalì

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut