stàva

Meaning: 
become
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where stàva appears

Srebŭrna 1: 52 - kàk stàva gudèža
Skrŭt 2: 51 - f sàbote kakvò stàva tòčno ot sabàle kvò pràət
Skrŭt 2: 131 - axà i katu ìdat u u mòmčetu kakvò stàva
Vŭrbina 2: 32 - dà pòsle kvò stàva na ednà godìna kàk mu kàzvate
Vladimirovo 2: 128 - e i unà onà pa tovà stàva takòo koto zelèno nèkakvo
Gorna Krušica 1: 161 - ama jà jàs takà jà od nìšto lošòta stàva
Tihomir 3: 33 - stàva vèče na vòl
Tihomir 2: 95 - tràhana stàva

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut